setiap sesuatu pasti ada penyakitnya
♥Rasulullah sallallahu wa alaihi`wa sallam bersabda kepada menantunya, Ali radiallahu ‘anhu , ” Wahai ‘Ali, setiap sesuatu pasti ada penyakitnya :

1. Penyakit bicara adalah bohong,

“Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah berita itu dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan ( yang sebenarnya) yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.” (al-Hujuraat:6)

2. penyakit ilmu adalah lupa,

“Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa ( akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.” (Thaahaa:115)

3. penyakit ibadah adalah riya’,

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk bershalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.”(QS. 4:142)

4. penyakit akhlaq mulia adalah kagum kepada diri sendiri,

“(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunanNya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”(an-Najm:32)


5. penyakit berani adalah menyerang,

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang- orang yang zalim.”(At-Taubah:109)

6. penyakit dermawan adalah mengungkap pemberian,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”( al-Baqarah:264)

7. penyakit tampan adalah sombong,

(Allah) befirman,"Apakah yang menghalangimu (sehingga) kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika Aku menyuruhmu?" (iblis) menjawab,"Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (al-A’Raaf:12)

8. penyakit bangsawan adalah membanggakan diri,

“Ingatlah,sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada dilngit dan yang dibumi, ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepadaNyalah kamu dikembalikan.”Yunus:55-56)

9. penyakit malu adalah lemah,

Manusia yang tidak mempunyai rasa malu berbuat kemaksiatan akibatnya lemah iman.
Nabi SAW, pernah bersabda,”Iman meliputi lebih dari 60 cabang atau bagian. Dan Al haya’(rasa malu) adalah 1 cabang dari iman.” (HR.Bukhari)

10. penyakit mulia adalah menyombongkan diri,

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha-Kuasa atas segala sesuatu.”(Ali-Imron:26)

11. penyakit kaya adalah kikir,

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-sekali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah (neraka).” (Al-Humazah: 1-4)

12. Penyakit royal adalah hidup mewah

“Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan-setan itu sangat ingkar Kepada Allah.”(Al-Israa’ :27)

13. penyakit agama adalah nafsu yang diperturutkan

“Yang menyebabkan agama itu cacat adalah hawa nafsu.”(HR asy-Syihab)
“Pernahkah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya (bahwa ia tidak layak lagi memperoleh petunjuk), serta Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mau ingat? “ ( al-Jaatsiyah:23)

0 Response to "setiap sesuatu pasti ada penyakitnya"

Post a Comment